Page 5 of 4786 Results 41 - 50 of 47854

ParcelId Owner BldgAsmt LandAsmt SalePrice DeedBook DeedDate
70-12-A2.04 ZAKALYUZHNYY, ANDRIY 0.0000 3750.0000 70000 2475-117 Wednesday, 15 January 2020 00:00
70-12-A2 ZAKALYUZHNYY, ANDRIY 0.0000 5050.0000 70000 2475-117 Wednesday, 15 January 2020 00:00
125A-5-A15 GOMBERT, BRANDON JOHN & HILLARY ANN 23650.0000 5600.0000 115000 2476-437 Wednesday, 15 January 2020 00:00
82A1-15-D15 MORGAN, SEAN B 35300.0000 14150.0000 157000 2475-547 Wednesday, 15 January 2020 00:00
70A10-29-L8 MD DEVELOPERS LLC 31100.0000 5450.0000 94600 2476-626 Wednesday, 15 January 2020 00:00
70-12-A2.03 ZAKALYUZHNYY, ANDRIY 0.0000 4450.0000 70000 2475-117 Wednesday, 15 January 2020 00:00
83A1-18-M24 EDER, ERIC & ROVCANIN, BRANKA 0.0000 4000.0000 1 2475-727 Wednesday, 15 January 2020 00:00
70A9-28-G34 CIAVARELLA, DANE R & VARLEY, BRENNAN R 0.0000 450.0000 199900 2475-581 Tuesday, 14 January 2020 00:00
83B-38-A19 HEILMAN, NATHAN J & ANAGNOSTISAS, LYSSA 21100.0000 7650.0000 120500 2475-843 Tuesday, 14 January 2020 00:00
70A9-28-G35 CIAVARELLA, DANE R & VARLEY, BRENNAN R 43300.0000 5150.0000 199900 2475-581 Tuesday, 14 January 2020 00:00

Page 5 of 4786 Results 41 - 50 of 47854